ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБ САЙТА fsolution.biz (Общи условия)

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “ТИАРБИТИ” ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уеб сайта fsolution.biz и урежда отношенията между “ТИАРБИТИ” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 203421348 и със седалище и адрес на управление: с.Сенник, ул. Дан Колов N 37 (наричано по-нататък за краткост Хостинг) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уеб сайта fsolution.biz информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ (чл. 1 – 7)

Дефиниции (чл. 1)
Предмет на Общите условия (чл. 2)
Регистрация на Потребител. Съгласие с Общите условия. (чл. 3)
Потребителско име и Парола (чл. 4)
Сключване на договора. Цени и начин на плащане. (чл. 5)
Приложно поле и срок (чл. 6)
Изменение на Общите условия (чл. 7)

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ (чл. 8)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ (чл. 9 – 26)

Права и задължения на Хостинг (чл. 9 – 12)
Права и задължения на Потребителя (чл. 13 – 18)
Права върху обекти на интелектуална собственост (чл. 19 – 20)
Права на Хостинг в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя (чл. 21)
Отговорност. Ограничаване на отговорността (чл. 22 – 26)

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (чл. 27 – 31)
Лични данни (чл.27)
Обработване на информация за Потребителя (чл. 28)
Цели, за които може да се използва информацията (чл. 29)
Разкриване на информацията (чл. 30 – 31)

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА – (чл. 32 – 33)

Прекратяване (чл. 32.)
Разваляне на договора (чл. 33.)

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ (чл. 34 – 38)

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. IP Адрес (”IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2. fsolution.biz (http://fsolution.biz) е уеб сайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Хостинг, посредством който на Потребителите се предоставят различни услуги, описани в настоящите Общи условия и на съответните Интернет страници от fsolution.biz.

3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

4. Електронна фактура е електронен данъчен и счетоводен документ – фактура, подписан с универсален електронен подпис в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (“Spam”, “Junk mail”), препълване на каналите (“Flood”), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли (Brute-Force), използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (“Hack”), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (“Crack”), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

6. Опасна експлоатация представлява действия или бездействия от страна на Потребителя, които водят или могат да доведат до възпрепятстване на предоставянето на Услуга на Хостинг с номинални параметри за Потребителя или за друг или други Потребители на Хостинг, която обхваща, но не се ограничава до: неправилно боравене с техника или софтуер, хакерско проникване в, или хакерска атака към уеб сайт на Потребител на Хостинг, масови заявки към такъв сайт, независимо дали са от потребители, уеб сайт/ове или машинни (“Bot”, “Flood” и др.), повреда в кода на уеб сайта му, нестандартни операции, разпращане на нежелана електронна поща от страна на Потребителя заради което Сървър на Хостинг е попаднал или може да попадне в черни мейл списъци (“Blacklists”), както и разпращане на големи обеми от електронна поща, които нарушават нормалната работа на мейл услугите за останалите потребители.

7. Име на домейн/Домейн е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в Интернет посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.

8. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани устройства, което или елементите от което, в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

9. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уеб сайт.

10. Контролен панел е обособена част от уеб сайта fsolution.biz, намираща се на адрес http://webhosting.fsolution.biz, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Хостинг при регистрацията и съхранявана при Хостинг и информация свързана с конкретната Услуга, използвана от Потребителя при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. Контролният панел дава възможност на Потребителя да използва Услугите на fsolution.biz, да конфигурира ползването им като управлява и променя определени параметри, свързани с тях, да променя Паролата си, да актуализира личните си данни и др. Достъпът до Контролния панел се осъществява от Потребителя чрез въвеждане на Потребителско име и Парола.

11. Административен мейл адрес е адресът на електронна пощенска кутия, посочен от Потребителя в направената от него заявка за Услуга. Посоченият адрес може да се използва за кореспонденция с Потребителя от страна на Хостинг, Регистраторите на домейни от по-високо ниво, Регистрите на домейн имена, доставчиците на Външни услуги или Издателите на електронен сертификат за изпращане на системни съобщения, напомнящи съобщения относно изтичащи срокове на наетите услуги, предстоящи плащания, покани за актуализиране на данните за идентификация на Потребителя и др. Административният мейл адрес може да се променя от Потребителя чрез актуализация на данните в секция “Лични данни” в Контролния панел на Хостинг. За актуален адрес се счита последно въведеният.

12. Парола е генериран от Хостинг за Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до Контролния панел на конкретна Услуга.

13. Потребител е юридическо лице или навършило 14 години физическо лице, регистрирало се да ползува Услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез подаване на заявка за конкретна Услуга и срок и заплащане на съответната цена на Услугата.

14. Потребителско име е генерирано от fsolution.biz за Потребителя на дадена Услуга име, посредством което той се индивидуализира в fsolution.biz.

15. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

16. Сървър (”server”) е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

17. Уеб сайт / сайт (”website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, съдържащо текстови, аудио, графични или мултимедийни файлове, програми и други информационни материали и ресурси.

18. Уеб хостинг е информационна услуга, свързана с предоставяне на свободно дисково пространство на свързан с Интернет Сървър на Хостинг, което е ограничено по размер, в зависимост от конкретната, описана на уеб сайта fsolution.biz и избрана от Потребителя конфигурация на Услугата, където Потребителят може да разполага уеб сайтове с избрани от него структура, изглед и съдържание.

19. Услуги са предоставяните от Хостинг на Потребителите услуги и ресурси по реда и при изискванията на настоящите Общи условия, като предоставяне на Уеб хостинг, предоставяне на възможност на Потребителя да управлява, да прави промени и да допълва своите уеб сайтове, разположени на Сървър/Сървъри на Хостинг по всяко време, предоставяне на възможност за самостоятелно управление на Сървър или на обособена част от Сървър на Хостинг, регистриране и администриране на домейн имена, инсталиране на сертификати, услуги на Информационните технологии, създадени и/или поддържани от трети лица, които се предоставят с помощта на Системи на Хостинг или при предоставянето на които Хостинг играе ролята на посредник и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги са достъпни при различни цени и конфигурации, описани на съответните Интернет страници в fsolution.biz.

20. Външен продукт е софтуерен продукт, създаден и поддържан от трето лице, който е вграден в Система на Хостинг и служи за предоставяне на Услуга на Хостинг или се предоставя за инсталиране и ползване от Потребителя в Система на Хостинг.

21. “ТИАРБИТИ” ЕООД (“Хостинг”) е търговско дружество със седалище и адрес на управление: с. Сенник, ул. Дан Колов N 37, ЕИК: 203421348, тел. (+359 ) 889 079 545, e-mail: [email protected], предоставящо посредством администрирания от него уеб сайт fsolution.biz (http://fsolution.biz) услуги. Хостинг осъществява дейността си на адрес с. Сенник, ул. Дан Колов N 37, който адрес следва да се използва и за кореспонденция с Хостинг. Хостинг е лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Предмет на Общите условия

Чл. 2.

1. Хостинг предоставя на Потребителя посредством уеб сайта fsolution.biz срещу заплащане предвидените и описани по-долу Услуги при стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия и съобразяване с посочените на съответните продуктови и информационни Интернет страници в fsolution.biz параметри и изисквания за експлоатацията на конкретните Услуги.

2. Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя, сървъра на Хостинг, на който се намират информационни ресурси на Потребителя и уеб сайта fsolution.biz. Хостинг не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Хостинг (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Регистрация на Потребител. Съгласие с Общите условия.

Чл. 3.

1. За да използва предоставяните от Хостинг Услуги, Потребителят следва да се регистрира за ползване на Услугите, като попълни съответната електронна форма (заявка) за поръчка на избрана от него Услуга, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Хостинг, и изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и да заплати посочената на уеб сайта на Хостинг цена на съответната Услуга по предпочитания от него начин. При регистрация за използване на Услуга на Хостинг от непълнолетно лице същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на юридическо лице, заявлението за съгласие с Общите условия и попълването и изпращането на конкретна заявка се извършва от законния представител или друго упълномощено лице.

2. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия; и натискане на виртуалния бутон “Продължи”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървър на Хостинг чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Хостинг съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в заявката за поръчка на избраната от него Услуга. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, представляващият Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Хостинг данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, а при промяна на последните, ще ги актуализира в 7 дневен срок. В случай на предоставяне на неверни данни или неактуализиране на настъпили промени на данните в системата на Хостинг в посочения в предходното изречение срок, Хостинг има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай, че в срок до 30 (тридесет) дни от спирането на Услугите, Потребителят не коригира съответните данни, Хостинг има право да прекрати предоставянето им, като възстановява на Потребителя сумата за предплатения, но неизползван период за предоставяне на Услугата с изключение на Съвместните услуги и Външните услуги по смисъла на чл 8. ал. 1 от тези Общи условия, за които не дължи възстановяване на предплатени суми.

4. Потребителят може да се регистрира за ползване на Услугите и на място в офиса на Хостинг. В този случай на Потребителя се осигурява достъп до екземпляр от Общите условия на хартиен носител. Електронната заявка за поръчка в този случай се попълва от служител на Хостинг, съгласно предоставените от Потребителя данни след устно потвърждение от негова страна страна, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. В случай че Потребителят е непълнолетно лице, съгласие с Общите условия трябва да изразят и неговите родители или попечители. Останалите разпоредби на предходните алинеи се прилагат съответно.

5. Активирането на Хостинг услугите от страна на Хостинг се извършва в срок до 2 часа след получаване от Хостинг на плащане за конкретната услуга, по посочения при извършване на заявката начин или по друг уговорен начин. Потребителят получава достъп до Хостинг услугите след тяхното активиране.

5. Активирането и получаването на достъп до Съвместните услуги и до Външните услуги по смисъла на Чл. 8. ал. 1 се осъществява в зависимост от технологичните и процедурни изисквания на съответните доставчици след получаване от Хостинг на плащане за конкретната Услуга.

6. Родителите, упражняващи родителски права или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Хостинг и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие на неистинност на декларацията по ал. 1, изречение второ.

7. Електронна препратка към Интернет страница, в която са публикувани Общите условия за използване на услугите на Хостинг е поместена на началната страница на Уеб сайта на Хостинг.

Потребителско име и Парола

Чл. 4.

1. При попълване на електронна форма за заявка за Услуга на Хостинг, Потребителят посочва действителен и активен Административен мейл адрес.

2. След активиране на Услугата в срока по чл. 3, ал. 5, на посочения от Потребителя Административен мейл адрес се изпраща съобщение за потвърждение за полученото плащане и активирането на Услугата. В съобщението се съдържат генерираните от Хостинг Потребителско име и Парола на Потребителя, с които той има възможността да ползва съответната Услуга. Потребителят може свободно да променя генерираните Потребителско име и Парола.

3. Чрез въвеждане на Потребителско име и Парола в страницата за оторизация на Контролния панел на Хостинг и натискане на виртуалния бутон “Вход”, Потребителят получава достъп до виртуални инструменти за конфигуриране на предоставените Услуги и ресурси и/или допълване и управление на съдържанието, разположено от него на сървър на Хостинг.

4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и Паролата.

5. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Хостинг в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на договора. Цени и начин на плащане.

Чл. 5.

1. Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2, респективно в чл. 3, ал. 4. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронна поща.

2. След първоначалното попълване от Потребителя или от служител на Хостинг, в случаите по чл. 3, ал. 4, на електронната форма за заявка на дадена Услуга и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира Приложение към настоящите Общи условия (“Приложението”), съдържащо данните за Потребителя и параметрите на Услугата, като на посочения от Потребителя Административен мейл адрес незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за ползване на Услуга и сключване на договора. Съобщението съдържа данни за кореспонденция с Хостинг, уникален код на поръчката на Потребителя, информация за избраната конфигурация на заявената Услуга, нейната цена с включени всички данъци и такси, избрания от Потребителя начин на плащане и срока, за който е сключен договорът.

3. Цената на всяка Услуга, както и предлаганите от Хостинг отстъпки, са обявени на съответната Интернет страница на fsolution.biz. Цените на Услугите са предмет на актуализиране от страна на Хостинг. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност. Последващо увеличение на цените не засяга цената на Услуга, която вече е заплатена, за срока на предплатения период.

4. В 14-дневен срок от получаване на потвърждението за поръчка за Услуга, Потребителят следва да заплати цената на Услугата. Заплащането може да се извърши по всеки един от посочените в сайта fsolution.biz начини. При извършване на плащането Потребителят следва да посочи уникалния код на поръчката, който му е предоставен от Хостинг. Неплащането на дължимата цена на Услугата в срока по изречение първо се счита за отказ от сключения договор. След изтичането на този срок направената поръчка се деактивира автоматично.

5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за Услуга във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на Услугата, както и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на активиране на Услугата. При връщане на суми за отказани Услуги, таксите по банковия превод, електронната транзакция или пощенския запис са за сметка на клиента. Настоящата алинея не се прилага за Съвместните и Външните услуги по смисъла на Чл. 8 ал. 1, за които се прилага ал. 6.

6. Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направена поръчка за Съвместна или Външна услуга във всеки един момент преди извършване на плащането за посочената Услуга, като ако в срока по ал. 4 Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на Услугата.

Приложно поле и срок

Чл. 6.

1. Договорът между страните се сключва за срок, определен в конфигурацията на избраната от Потребителя Услуга, описана на съответната страница в уеб сайта fsolution.biz. При извършване на следващо заплащане от страна на Потребителя, срокът на договора автоматично се продължава в съответствие с доплатената цена. При изтичане на срока и липса на доплащане от страна на Потребителя в срока по чл. 9, ал. 3, договорът се счита за автоматично прекратен.

2. Настоящите Общи условия са в сила и за Услуги на Хостинг, предлагани от Хостинг или трето лице в уеб сайт, различен от fsolution.biz.

3. С изключение на отношенията между Потребителя и доставчици на услуги, възникващи във връзка с предоставянето на Съвместни и Външни услуги, настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услуги на Хостинг.

Изменение на Общите условия

Чл. 7.

1. Доколкото предоставяните от Хостинг Услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Хостинг.

2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Хостинг актуализира датата на публикуването им в уеб страницата в която са публикувани и довежда това до знанието на Потребителите с публикуване на съобщение за промяната в уеб сайт на Хостинг и/или чрез изпращане на е-поща до Потребителите.

3. Ако в рамките на 30 дни след промяната Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 8.

1. Предоставяните от Хостинг Услуги са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Хостинг предоставя на Потребителя срещу заплащане достъп до една или повече разнообразни Услуги, включително, но не само:

“Споделен хостинг” – предоставяне и поддръжка на различни конфигурации на Уеб хостинг и електронни пощенски кутии;

“Регистриране на Име на домейн” в глобални области, например .com, .net, .eu, .org, .biz, .info и регионални области, например .bg, .us, .me и .in.

“Администрация на Име на домейн”, при която домейн, регистриран при друг регистратор, се управлява с Услуги от Хостинг, в това число прехвърляне на регистрация от друг регистратор към Хостинг, пренасочване на домейн и др.

“Инсталиране на сертификат” – услуга, при която Хостинг извършва необходимите технически мероприятия за осигуряване на криптирането с електронен сертификат, издаден от Хостинг или от Издател на електронни сертификати, на връзката към уеб сайт, уеб приложение или електронна поща на Потребителя.

“Виртуален сървър” – предоставяне на възможност за конфигуриране и използване от Потребителя на обособена част от сървър на Хостинг, действаща като самостоятелен сървър и поддръжка от страна на Хостинг на хардуера и връзката на сървъра с Интернет.

“Облачна услуга” – предоставяне на възможност за инсталиране на операционна система, конфигуриране и използване от Потребителя на обособена от съвместно работеща система от сървъри на Хостинг част, действаща като самостоятелен сървър и поддръжка от страна на Хостинг на софтуера за управление на ресурсите на сървъра, хардуера и връзката на сървъра с Интернет.

“Нает сървър” – предоставяне на достъп по електронен път и възможност за инсталиране на операционна система, конфигуриране, управление и използване от страна на Потребителя на самостоятелен сървър на Хостинг, при което двете страни съвместно управляват поддръжката на хардуера и връзката на сървъра с Интернет.

“Колокация” – предоставяне на пространство в информационен център за поставяне на собствен сървър или сървъри и комуникационно оборудване на клиента и осигуряване на климатизация и връзка на оборудването на клиента с Интернет, при което управлението на комуникационните устройства, хардуера, операционната система и приложенията, инсталирани на сървъра или сървърите, се управляват изцяло от клиента.

“Външна услуга” – услуга, заявката за която е направена в Интернет страница на Хостинг, но която се предоставя на Потребителя от трето лице.

За краткост, услугите “Споделен хостинг”, “Виртуален сървър”, “Облачна услуга” и “Нает сървър” се обозначават в текста като “Хостинг услуги”.

За краткост, услугите “Регистриране на Име на домейн” и “Администрация на Име на домейн” се обозначават в текста като “Домейн услуги”.

За краткост, услугите Регистриране на Име на домейн, Администрация на Име на домейн и Инсталиране на сертификат се обозначават в текста като “Съвместни услуги”.

2. При активиране на “Хостинг услуга” при спазване на изискванията на настоящите Общи условия, на Потребителя се предоставя възможност да разполага и съхранява на сървър на Хостинг файлове и Уеб сайтове, съдържащи информационни материали и ресурси (информация, данни, текст, звук, мултимедийно съдържание, софтуер, електронни препратки към други уеб сайтове и др.).

3. Избраната и наета от Потребителя Хостинг услуга е обект на множество ограничения, наричани още Номинални парамери на услугата, обявени в конфигурацията на услугата в нейната Интернет страницата в уеб сайта fsolution.biz и в детайлното й описание в информационната секция на сайта fsolution.biz/bg/info/, както и на допълнителни ограничения, необходимостта от които може да възникне в процеса на експлоатация на услугата.

4. Използването от Потребителя на “Домейн услуги” се осъществява при спазване на изискване за ненакръняване на законни права и интереси, включително права на интелектуална собственост на Хостинг, на други Потребители или на трети лица, както и при съобразяване с правилата на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общите условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави.

5. “Домейн услугите” се предоставят в съответствие с приложимите правила от Общите условия за използване на услугите на съответните регистри за Имена на домейни, както и с правилата на ICANN – организацията, отговорна за общата координация на Имената на домейни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва приложимите правила от Общите условия за използване на услугите на съответните регистри за Имена на домейни и правилата на ICANN, включително правилата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

6. Услугата “Инсталиране на сертификат” се изпълнява в съответствие с приложимите правила от Общите условия за използване на услугите на съответния Издател на електронни сертификати. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва приложимите правила от Общите условия за използване на услугите на съответните Издатели, включително правилата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

7. “Външните услуги” се предоствят в съответствие с Общите условия на ползването на услугите на съответните доставчици. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва Общите условия за ползване на съответните доставчици.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Хостинг

Чл. 9.

1. Хостинг се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на заявените и заплатени от него Услуги – предмет на настоящия договор.

2. Хостинг има право при неполучаване на плащане за следващ период до изтичането на 10 дни от последния ден, за който конкретна конфигурация на Хостинг услуга е заплатена, да прекрати предоставянето й и да блокира достъпа на Потребителя и на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на Сървъри на Хостинг от Потребителя.

3. В случаите по ал. 2 на Потребителя се осигурява възможност за повторно активиране на прекратените Хостинг услуги в срок от 30 дни от преустановяване на услугите.

4. В случай, че в срока по ал. 3 Потребителят не извърши такова плащане, уеб сайтът, електронната поща и останалите информационни ресурси на Потребителя се изтриват от Сървърите на Хостинг при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

5. Уведомление за изтичане на предплатен период за Регистрацията на Име на домейн и за Инсталиране на сертификат се извършва от страна на Хостинг по електронна поща, изпратена до Административния адрес на потребителя най-малко два пъти, преди изтичане на периода.

6. Подновяването на услугите Регистрацията на Име на домейн и Инсталиране на сертификат се извършва от страна на Хостинг в съответствие със сроковете и при условията на съответния регистър за Имена на домейни или Издател на сертификат.

7. При попълване на невалидни данни от Потребителя в заявката за Услуга или извършване на заявка чрез анонимен прокси сървър, Хостинг има право да откаже да предостави Услугата.

8. При откриване на или получаване на информация за наличие на несъответствие между заявеното за регистрация Име и правилата на чл. 8, ал. 4 и 5, Хостинг има право да откаже да регистрира съответното Име на домейн и/или да откаже да предостави “Хостинг услуга” за Уеб сайт, достъпен чрез такова Име на домейн.

9. Подаването на заявка за регистрация на определено буквено-цифрово съчетание като Име на домейн не резервира това съчетание за Потребителя, докато той не го заплати и Услугата не бъде активирана. В случай на заявяване и плащане за дадено Име на домейн, извършено от един Потребител в периода след заявката за същото съчетание, но преди заплащането му от друг Потребител, предимство има този, който пръв е извършил плащането.

10. За извършените от страна на Потребителя плащания Хостинг има право да издава електронни фактури, за което Потребителят изрично дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Изпращането на електронните фактури се извършва чрез изпращане на Потребителя, на електронна поща с препратка към електронната фактура, като с клик върху препратката Потребителят потвърждава, че е получил фактурата. Хостинг предоставя на Потребителя възможност да се откаже от получаването на електронни фактури във всеки момент от ползването на Услугите.

Чл. 10.

1. Хостинг има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Хостинг с информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и услуги, със запитвания по най-различни въпроси, анкети и други. Отказ от получаване на съобщения може да бъде направен от Контролния панел на Хостинг или от линк, който е наличен във всяко съобщение.

Чл. 11.

1. Хостинг си запазва правото да прекрати предоставянето на конкретна Услуга, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Уеб сайт на Хостинг и/или чрез съобщение, изпратено по електронна поща до Административния мейл адрес на Потребителите на тази Услуга. Срокът на предизвестието е 30 дни.

2. При прекратяване предоставянето на Услуга или на нейна конкретна конфигурация Хостинг възстановява на Потребителя цената на предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугата.

3. Хостинг има правото да ограничава потреблението на хостинг ресурси от Потребителя до стойностите на Номиналните параметри за наетата от Потребителя Хостинг услуга, по смисъла на Чл. 8. ал. 3.

4. Хостинг има правото да преустанови временно или изцяло Услуга за определен Потребител при наличие на Опасна експлоатация от негова страна по смисъла на тези Общи условия. В такъв случай Хостинг дължи да информира Потребителя по електронна поща най-късно непосредствено преди преустановяването на услугата. Възстановяването на Услугата се извършва по преценка на Хостинг след преустановяване на Опасната експлоатация.

5. В случай на окончателно преустановяване на Услугата по ал. 3, Потребителят дължи на Хостинг неустойка на стойност цената на предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугата.

Чл. 12.

При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Хостинг би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Хостинг има правото, по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 13. Потребителят има право на достъп в режим “онлайн” до Услугите при стриктно спазване на настоящите Общи условия и съобразяване с посочените на съответните продуктови и информационни Интернет страници в fsolution.biz параметри и изисквания за експлоатацията на конкретните Услуги. За да може да управлява и използва Услугите, Потребителят задължително трябва да въведе Потребителското си име и Парола.

Чл. 14. Потребителят има право чрез Контролния панел да променя първоначално посочените данни, както и определени параметри на Услугата. В този случай след попълването на електронната форма за изменение на данните/параметрите и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за потвърждаване/избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира Изменение на Приложението към Общите условия, като на посочения от Потребителя Административен мейл адрес незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на получената заявка за изменение, съдържащо информация за направените изменения. В случай че изменението на параметрите на Услугата налага допълнително плащане, активирането на новите параметрите на Услугата се извършва след извършване на плащане от страна на Потребителя, в срока по чл. 3, ал. 5, като до този момент се прилагат старите параметри.

Чл. 15. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Хостинг, във връзка с особеностите на предоставяне на Услугите, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Хостинг и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 16. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Хостинг Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 17.

1. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Хостинг Услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Хостинг, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
представляващи чужда търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

2. При неспазване на изискванията на ал. 1, Хостинг има правата по чл. 21.

Чл. 18.

1. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Хостинг Услуги:

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Хостинг за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва Услугите по начин предизвикващ отказ от тях (”denial of service”);
да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена организация или група хора;
да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
да не продава лекарства и медикаменти, без наличието на Лиценз за извършване на тази дейност

2. При неизпълнение на задължението по ал. 1, Потребителят отговаря съгласно чл. 26.

Права върху обекти на интелектуална собственост

Чл. 19.

1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта fsolution.biz, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Хостинг или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Хостинг и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. Потребителят има право да разполага на сървър на Хостинг само такова съдържание, включително мултимедийно, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание.

3. Потребителят има право да регистрира като Име на домейн само такива буквено-цифрови съчетания, използването за тази цел на които не води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или каквито и да било други права на трети лица, освен с тяхно предварително писмено съгласие.

Чл. 20.

1. При публикуване в уеб сайт, разположен на сървър на Хостинг, на информационни материали, мултимедийно съдържание или електронни препратки, както и при избора и регистрацията на Име на домейн, Потребителят е длъжен да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

2. Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на Хостинг, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му.

3. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Хостинг в писмена форма на адреса на управление на Хостинг. Хостинг по своя преценка предприема действията, посочени в чл. 21.

Права на Хостинг в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя

Чл. 21.

1. Хостинг има правото по всяко време да дезактивира Паролата за достъп до Контролния панел за управление и да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до всяко съдържание, разположено в предоставеното на Потребителя дисково пространство на сървър на Хостинг, което или публикуването на което, по преценка на Хостинг нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на правата и законните интереси на трети лица.

2. При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост или друго право на Хостинг, Хостинг има правото по своя преценка да дезактивира Паролата за достъп до Контролния панел за управление и да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3. В случаите по ал 1. и ал. 2 Хостинг дължи да предупреди Потребителя, най-късно непосредствено преди спирането на достъпа, като укаже срок за отстраняване на проблема. В случай, че в определения срок Потребителят не извърши необходимите корекции, както и при изпълнение на надлежно разпореждане на компетентен орган Хостинг има право да преустанови услугата окончателно, при което Потребителят дължи обезщетение в размер на предплатените за съответната Услуга суми.

4. В случай, че по преценка на Хостинг Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Хостинг има правото да сезира компетентните държавни органи.

5. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Хостинг съхранява информационни материали и ресурси, включително мултимедийно съдържание, разположени на сървърите му от Потребители, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Хостинг или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 22.

1. Хостинг осигурява денонощна поддръжка на своите системи и гарантира тяхното безпроблемно функциониране през 99,93% от годината.

2. Хостинг полага грижи своевременно да актуализира информацията в fsolution.biz относно параметрите, цените и сроковете на предоставяне на конкретни Услуги, а в случай на ненавременно актуализиране, от значение за условията на сключения с Потребител договор е информацията предоставена на уеб сайта fsolution.biz към момента на подаване от Потребителя на заявката за конкретна Услуга.

3. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че при изпълнение от страна на Хостинг на задълженията му, предвидени в настоящите Общи условия, използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на риска и отговорността на Потребителя, а страните се съгласяват, че Хостинг не отговоря за евентуално причинени на Потребителя, при ползване на предоставяните Услуги, вреди, освен ако са причинени от Хостинг умишлено.

4. Хостинг не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или комуникационното оборудване, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5. Хостинг не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от трети лица като последица от временно или трайно прекратяване, промяна или ограничаване на Услугите, както и от заличаване на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребител и упражняване на свързани с това права на Хостинг, предвидени с настоящите Общи условия.

Чл. 23.

1. Хостинг не носи отговорност за съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Хостинг при използване на “Хостинг услугите” или за съответствието на заявено за регистрация и/или регистрирано Име на домейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на съответната Услуга.

2. Хостинг не носи отговорност за произтеклите за други Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Хостинг при използване на “Хостинг услугите”.

Чл. 24.

1. Хостинг няма възможността, нито задължението да извършва наблюдение или да проверява съдържанието, което Потребителят разполага на сървър на Хостинг при използване на “Хостинг услугите”, както и съответствието на дадено Име на домейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Потребителя във връзка с използването, на която и да било от предлаганите от Хостинг Услуги.

2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Хостинг би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Хостинг сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

Чл. 25.

1. Хостинг не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Услуга при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

2. Хостинг не носи отговорност за непредоставяне на Услуга в случай на незаплащане от Потребителя на Услугата в съответния срок, включително при неплащане към Хостинг на дължимите суми в достатъчен срок, за да бъдат спазени сроковете и условията по чл. 9, ал. 5, както и в случаите по чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия.

3. Хостинг не носи отговорност в случай че в периода между извършване от Потребителя на заявка за Услуга по регистрация на Име на домейн и активиране на Услугата в срока по чл. 3, ал. 5 от настоящите Общи условия, съответното Име на домейн бъде регистрирано от трето лице. В този случай Хостинг дължи единствено връщане на платената от Потребителя цена на Услугата по регистрация на Домейна.

4. Хостинг не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Хостинг услуга, когато използваните от Потребителя хостинг ресурси превишават на Номиналните параметри на услугата. При налагане на ограниченията по Чл.11. ал 3. Хостинг не носи отговорност за техния ефект върху използваната от Потребителя услуга.

5. Хостинг не носи отговорност за качеството на “Външните услуги”, нито за съответствието им с обявеното в уеб сайтовете на Хостинг и на съответния доставчик, както и за евентуално преустановяване на услугата от страна на доставчика й преди края на предплатения период. В случай на какъвто и да е проблем с предоставянето на Външна услуга или на непредоставянето й от страна на нейния доставчик, Хостинг не дължи нито пълно нито частично възстановяване на предплатена за Външната услуга сума и не носи материална отговорност както за директно възникнали щети на Потребителя, така и за негови възможни пропуснати ползи.

6. Хостинг не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Услуга, причинени от експлоатацията от страна на Хостинг или използването от страна на Потребителя на Външен продукт по смисъла на Чл. 1 ал. 20.

7. Страните приемат, че Хостинг не носи отговорност за временно непредоставяне на Услуга или предоставянето й с влошено качество в следствие от извършвани софтуерен ъпдейт, ъпгрейд на оборудването, профилактика или тестове от страна на Хостинг с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и дейности, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

Чл. 26.

1. Потребителят е длъжен да обезщети Хостинг и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Хостинг Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и при нарушение от страна на Потребителя на лицензионните условия, авторските и патентните права на собствениците на Външен продукт по смисъла на Чл. 1 ал. 20.

3. Вън от задълженията по Чл. 1, Потребителят се задължава да обезщети Хостинг за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 27. Хостинг има право да събира и използва информация относно своите Потребители. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Хостинг.

Обработване на информация за Потребителя

Чл. 28.

1. Хостинг полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите, когато Потребителят е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица.

2. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 29.

1. Информацията по чл. 27 може да бъде използвана от Хостинг за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели.

2. Хостинг събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Хостинг има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Хостинг на посочените адрес или е-поща за контакти.

4. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 30.

1. Хостинг се задължава да не предоставя обработваните лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на Хостинг или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

4. други посочени в закона случаи;

2. Предоставянето на лични данни от Хостинг на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Предоставяне на лични данни при регистрация и прехвърляне на Имена на домейни

Чл. 31.

1. При регистрация или прехвърляне на Имена на домейни Потребителят предоставя изискуемите, съобразно правилата на ICANN данни, включително и лични данни, освен на Хостинг и на регистъра на съответните Имена на домейни.

2. Предоставените от Потребителя във връзка с регистрацията или прехвърлянето на Име на домейн данни се обработват от съответния регистър за целите на администрирането и управлението на регистрираните Имена на домейни и се включват в WHOIS базата данни като по този начин стават публично достъпни в съответствие с правилата на ICANN.

3. При предоставяне на личните данни на трети лица във връзка с регистрацията или прехвърлянето на Имена на домейни, Потребителят гарантира, че същите са информирани за целите, за които данните им ще бъдат обработвани от регистъра и са съгласни данните им да бъдат обработвани за тези цели.

4. Потребителят носи отговорност и следва да обезщети съответния регистър, Хостинг и всички трети лица за всички вреди, причинени вследствие нарушение на задълженията му по ал. 3.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 32.

1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1.1. изтичане на срока за доплащане по чл. 9, ал. 3 и ал. 5, без извършване на такова доплащане;

1.2. преустановяване на дейността или на Услуга на Хостинг, като в този случай Хостинг дължи на Потребителя връщане на сумите за предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугите;

1.3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

1.4. други предвидени в закона случаи.

2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Хостинг Услуги, като в този случай Хостинг не дължи връщане на предплатени суми.

Разваляне на договора

Чл. 33. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 34. Писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница в уеб сайта на Хсостинг със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Кореспонденция по електронна поща

Чл. 35.

1. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Хостинг е адресат на изявлението, то се счита за получено след постъпването му в обявена в страницата за Контакти в уеб сайта fsolution.biz подходяща електронна пощенска кутия. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то се счита за получено след постъпването му в електронна пощенска кутия с Административния мейл адрес на Потребителя.

2. В случай, че Потребителят е посочил невалидна или неработеща електронна пощенска кутия, изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Хостинг, дори ако не е било получено.

Недействителност

Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право и компетентен съд

Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 38. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на “ТИАРБИТИ” ЕООД от 31.07.2016 г. и влизат в сила от същата дата.