Термини и понятия при Хостинг и Сървъри

CPU (Централен Процесор (Central Processing Unit) ) Централният процесор е “мозъкът” на компютърната система, изпълнява инструкциите и борави с данните. Той изпълнява набор от команди, реализирани логически от електронни схеми. Основни характеристики са:

  • честота на работа на ядрото (Ghz);
  • брой процесорни ядра;
  • скорост на работа с входно/изходните канали и паметта;
  • обеми и типове на кеш паметите.

RAM (Оперативна Памет (Random-Access Memory) ) е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други устройства. Измерва се MB (мегабайти)/GB (гигабайти). В контекста на услугата се разбира обемът заделена оперативна памет, предоставена за използване от даден сървър/сървъри. Отговаря на реално заделена физическа памет от физически сървър от платформата. Ние използваме последно поколение “DDR4 2400MHz” памети. Те са до 25% по-бързи от предходните поколения. Винаги разполагаме със свободна памет, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнителни обеми. При увеличаването или намаляването на количеството RAM услугите не се рестартират.

SSD (Статично дисково устройство (Solid Stade Disk ) ) е наследникът на твърдия диск (HDD). Това е енергонезависима компютърна памет, основаваща се на технологията на флаш-паметите, което повишава значително скоростите на работа. Липсата на движещи се части позволява практически мигновен достъп до всяко късче информация. Измерва в гигабайти и под понятието следва да се разбира обемът дисково пространство от тип “SSD”. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от физически сървъри от платформата. Ние използваме последни поколения SSD, свързани в отказоустойчиви RAID конфигурации. Това ни позволява да гарантираме високата производителност в IOPS. Винаги разполагаме със свободен обем SSD, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнително място. При увеличаването на обема дисково пространство, както и при прехвърлянето от HDD на SSD или обратно услугите не се рестартират.

Масиви от дискове (HDD/SSD) – често представяни под формата на RAID масив. Той представлява група от взаимносвързани дискови устройства, играещи ролята на едно цяло логическо устройство. Свързват се към определен(и) за целта RAID хардуерен(и) контролер(и).

IPv4 адреси – Предназначението му е да позволи адресация на информацията, която се изпраща по мрежата. Под понятието в контекста следва да се разбира публично достъпни IP адреси версия 4, реално предоставени за използване от даден сървър. Измерват се в брой.

IPv6 адреси – представлява числов адрес за идентификация на компютър, сървър или мрежово устройство, свързано към интернет. Този адрес е абсолютно задължителен за осъществяване на преноса на информационни пакети между мрежовите интерфейси на свързаното към световната мрежа оборудване.IPv6 адресът е съставен от 8 групи от по 4 шестнадесетични цифри. За разлика от добре познатите ни цифри от 0 до 9, с които се работи в десетичната бройна система, шестнадесетичната система използва шестнайсет знака: цифрите от 0 до 9 и буквите “a”, “b”, “c”, “d”, “e” и “f”. IPv6 адресът изглежда така: 2001:0db8:0000:0000:25fe:23c1:0870:3589

VPS “Виртуален сървър” – Всеки виртуален сървър ползва своя собствена операционна система, която е заделена за използване от клиент. Виртуалният сървър представлява обособена част от изчислителния ресурс на платформата, която софтуерно е представена като отделен сървър.

UPS (Непрекъсваемо захранване) – Всяко устройство от сървърната конфигурация се нуждае от електрозахранване, за да функционира. В случай на авария в централното електроподаване, UPS устройството подава незабавно електроенергия, без да се допуска прекъсване, спиране или рестартиране на сървърните компоненти. Непрекъснатата работа на виртуалните машини на Абиликс Софт е подсигурена с дублирани UPS устройства.

Домейн (Име, област) – е част от именуването и адресирането в глобалната мрежа. Уникалното име на домейна служи за адресация в Интернет мрежата и за извикване на съответните мрежови ресурси, като уебсайтове, пощенски и други сървъри. Просто казано, домейнът е името на Вашата интернет страница.

Хостинг – Един от най-популярните видове хостинг е уеб хостингът. Интернет хостингът представлява сървър със заделени или споделени параметри и пространство, на което може да се разположат различни услуги и да се използва като уеб хостинг за сайтове и онлайн магазини, e-mail хостинг, файлов сървър и др.

SSL сертификат (Secure Socket Layer certificate) – се инсталира допълнително и се асоциира с точно определен сайт. Валидният SSL сертификат осигурява допълнителна сигурност за онлайн посетителите и клиентите на даден сайт, като криптира връзката при обмена на данни между потребителя и сайта. Този тип криптиране на данните ги защитава от злонамерено копиране, злоупотреба с поверителна информация и изтичане на лични данни.

Миграция – сървърната миграция представлява процесът по преместването на Вашите проекти, уеб сайтове, пощенски или файлов сървър, ERP система или счетоводен софтуер от един сървър на друг. Професионалният подход на Абиликс Софт при миграция Ви гарантира минимален downtime.

Мониторинг – сървърният мониторинг представлява работа с различни системи, които следят в реално време основните параметри на клиентския сървър, с което отчитат натоварването на сървъра и сигнализират своевременно, за да не се допуска изчерпване на сървърните ресурси или нетипична активност.

Дата център (Data center) – Дейта центърът е висок клас специализирана сграда с уникално предназначение – да помещава сървърно оборудване, осигурявайки високи нива на въоръжена охрана и строго контролиран достъп; надеждни електрозахранвания и резервни при необходимост; интернет свързаност с множество доставчици, използвайки различни подземни трасета; професионална климатизация, специализирана противопожарна и земетръсна защита и много други мерки, свързани с безпроблемната работа на оборудването и професионалната грижа за сървърите.